pixel Cech NiH Pętle innowacji i wiedzy | NLP Coaching Hipnoza- Grzegorz Halkiew (zaświadczenia MEN)

Pętle innowacji i wiedzy

Anna Mazur

 

 

 

Pętle Innowacji i Wiedzy [1]

 

 

Streszczenie

Tekst jest próbą spojrzenia na procesy społeczne, które leżą u podstaw tworzenia innowacji i wiedzy w nowej ekonomii. Wyniki, zawarte w tekście są podporządkowane pewnej tezie, która mówi, że najważniejszym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw, działających w ramach gospodarki opartej na wiedzy, jest umiejętność tworzenia strumieni innowacji i wiedzy. 

 

 

 

Słowa kluczowe: nowa ekonomia wiedzy, pętle innowacji i wiedzy, sieci relacji

 

 

1.     Sukces w nowej ekonomii wiedzy

     W artykule podejmuję rolę społeczno-kulturowych aspektów procesów tworzenia innowacji i wiedzy w nowej gospodarce opartej na wiedzy. Aspekty te wydają się odgrywać coraz większą rolę w procesach kreowania kolektywnej innowacji i wiedzy. W raporcie KBN pt. „Gospodarka oparta na wiedzy” można przeczytać, że: „Pojęcie innowacji uległo ostatnio dramatycznej zmianie. Nie jest ona już interpretowana jako filozofia jednego aktu twórczego, lecz jako złożone mechanizmy społeczne, które warunkują powstawanie nowych procesów produkcji oraz produkcji nowych produktów. Jednocześnie dawny punkt odniesienia – linearny model nauki i technologii został zastąpiony przez interaktywny model innowacji” [13]. Mimo wzrastającego zainteresowania społeczno-kultrowymi aspektami procesów innowacji widoczny jest brak badań empirycznych, zwłaszcza w terenie.

     Rozważania te nawiązują także do wypowiedzi J. Schumpetera, który już w 1939 roku zauważył, że „nie liczy się konkurencja za pomocą cen i produkcji, ale konkurencja ze strony nowych towarów, nowych technologii, nowych źródeł zaopatrzenia, nowego typu organizacji”[14]. Coraz częściej porzuca się przekonanie, że innowacje i wiedza stanowią marginesową działalność przedsiębiorstwa. Twierdzi się natomiast, że sukces przedsiębiorstwa wymaga tworzenia ciągłych innowacji (strumieni innowacji i wiedzy).

     Jeśłi tak, to przedsiębiorstwa nowej ekonomii wiedzy powinny wykształcić w sobie nową umiejętność, a mianowicie umiejętność budowania strumieni innowacji i wiedzy. Czym są strumienie innowacji i wiedzy? Podobnie jak D. Amidon z Digital Equipment Corporation zakładam, że poziom koncentracji procesów innowacji ewoluuje poprzez następujące poziomy:

·   transfer technologii,

·   wymiana wiedzy,

·   łączenie wiedzy,

·   innowacja oparta na wiedzy[2],

·   strumienie innowacji, czyli dynamiczna sieć przepływu innowacji i wiedzy [1, 17].

     Strumienie innowacji powstają w wyniku tworzenia i utrzymywania sieci relacji na różnych poziomach: międzyorganizacyjnym, organizacyjnym, grupowym i jednostkowym. Sieci relacji, w których przepływa innowacja i wiedza mogą stać się zasobem unikalnym przedsiębiorstw, a to pozwala im konkurować w ramach nowej ekonomii wiedzy. Sieci relacji, w których przepływa innowacja i wiedza nie da się przenieść z przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa poprzez transfer produktów, procesów czy pracowników. Jeśli tak, to musimy wziąć pod uwagę nowe byty organizacyjne, jak sieci przedsiębiorstw, gdyż one właśnie posiadają zdolność nieustannego kreowania innowacji i wiedzy. Zgadzam się z twierdzeniem, iż budowanie strumieni innowacji powinno stać się głównym celem strategicznym małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą w ten sposób konkurować z dużymi przedsiębiorstwami. Innowacje powstające w wyniku tworzenia i utrzymywania sieci relacji na różnych poziomach mogą stąć się źródłem sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw.

     Warto podkreślić, że według reguł nowej ekonomii sukces przedsiębiorstw nie jest tym samym, co według reguł starej ekonomii. Źródła sukcesu ulegają zmianie wraz ze zmianą nauki. I tak, sukcesem może być ugruntowana pozycja rynkowa i jej potencjał, ale sukcesem może być także silna i rozpoznawalna marka. Przejawy sukcesu mierzone kategoriami rynkowymi to rozmaite nagrody przyznawane poszczególnym produktom, ale także nagrody za sposób zarządzania firmą [8]. Współcześnie obserwuje się, jak zmieniają się wskaźniki sukcesu, a sukces przedsiębiorstw wydaje się coraz bardziej zależeć od umiejętności budowania dynamicznej sieci przepływu innowacji i wiedzy. W procesie budowania takiej sieci innowacji i wiedzy istotną rolę będą odgrywały czynniki społeczno-kulturowe, jak procesy uzgadniania oraz zmiana postaw i zachowań małych i średnich przedsiębiorstw, także dynamika oraz własności struktury sieci relacji między jednostkami, grupami, organizacjami.


[1] Pragnę podziękować prof. P. Świstakowi z University of Maryland za pomoc przy opracowywaniu tekstu.

[2]Innowacje oparte na wiedzy są szczególnym rodzajem innowacji. Obecnie coraz więcej autorów przyznaje, że aby zrozumieć proces kreowania innowacji potrzebna jest nowa teoria wiedzy. Dobrą kandydatką wydaje się teoria autopojetycznej wiedzy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Facebook
Analytics